Erling Bonnesen

Medlem af folketinget og Venstres miljø- og fødevareordfører

Mærkesager

23. august 2017

Danmark på forkant

Danmark skal helt på forkant i en verden, der er præget af stigende global konkurrence. Derfor må vi sikre optimale vilkår for erhverv og flere arbejdspladser. Forskning, uddannelse, innovation og erhverv bidrager til udviklingen af et højteknologisk og konkurrencedygtigt samfund. Det skaber arbejdspladser. Danmark skal være mulighedernes land.   ´


Fyn på vækstsporet

Der skal investeres i den fynske udvikling.                
Fyn er med sin gode beliggenhed et godt udgangspunkt til investeringer i bosætning, erhverv, turisme, kultur og fritidsliv.

Fyn sikres del i investeringsmidler, f.eks. byfornyelse, landdistriktsmidler, vækst- og udviklingsmidler.

 • 3. motorvejsspor over Fyn skal gennemføres snarest muligt
 • Brotaksterne over Storebælt skal sænkes
 • Fyn/Tåsinge/Langeland-trafikprojektet skal opprioriteres med bedre veje m.m.
 • Hurtige bredbåndsforbindelser og fjerne mobilhuller
 • Planlov moderniseret - skaber f.eks. bedre muligheder for erhverv i ledige bygninger i landdistrikterne m.m.
 • Svendborgbanen fremtidssikres og moderniseres, herunder med nye lyssignaler m.m.
 • Alsbroprojekt – udviklingsprojekt og vækst
 • Pulje til støtte til nedrivning af faldefærdig huse - det styrker bosætningen
 • Konkurrenceevnen for erhverv og turisme styrkes gennem forskning, innovation og udviklingsmuligheder til flere arbejdspladser
 • Håndværkerfradrag – bolig/jobordning - god succes
 • Fokus på øerne og støtte til de særlige ø-udfordringer f.eks. styrke færgedriften, færgetakster efter landevejsprincippet, sikre bedre muligheder for investeringer og finansiering af dem
 • Sikre bedre finansieringsmuligheder til bolig og erhverv
 • Nyt Supersygehus i Odense bygges nu
 • Specialsygehus og moderne skadestue/skadeklinik i Svendborg
 • Udvidet frit sygehusvalg og behandlingsgaranti på 30 dage
 • Håndfast flygtninge- og indvandrerpolitik – stille krav – lære dansk - arbejde


Nyt supersygehus i odense

Der investeres i nyt supersygehus i Odense med alle relevante specialer, og moderne skadestue/skadeklinik i Svendborg.

Nye moderne ambulancer, helikopter, læge- og akutbiler sikrer, at behandling påbegyndes straks på skadestedet.

Supersygehuset i Odense og sygehuset i Svendborg skal sikre alle på Fyn og øerne behandling i verdensklasse.
Svendborg Sygehus er en del af Sygehus Fyn, og det vil det fortsat være. Svendborg skal være et specialsygehus, som tager sig af særlige områder, og der vil også i fremtiden være lige så mange arbejdspladser som nu.

Dét sikrer den bedst mulige behandling til alle på hele Fyn og øerne.frihed til Vækst og udvikling i hele landet

Både i byer og landdistrikter er der stærke lokale kræfter, der beder om frihed til at skabe vækst og velstand. Planloven var blevet til en ”stop-lov”. Planloven er derfor revideret og forenklet, så der nu bliver bedre muligheder for initiativer og virkelyst. Nøglen til vækst og fremgang i alle områder af Danmark er frihed til udvikling. Stærke, lokale initiativer må ikke blive bremset af beton-bureaukrati og overflødige papirbunker.

En revideret planlov med bedre muligheder, kombineret med frihedskontrakter og nye frikommuneforsøg er vejen til de bedste lokale løsninger.
              

Det skal kunne betale sig at arbejde

Det skal kunne betale sig at arbejde mere for alle, der er i arbejde, ligesom vejen fra ledighed til nyt job skal gøres så kort som mulig.


Borgernes frie valg skal sikres

Vi skal sikre den bedst mulige velfærd. Derfor skal det frie valg både sikres og videreudvikles. Det giver flere valgmuligheder og tager hensyn til den enkelte borgers ønsker og behov.


En mere effektiv offentlig sektor

Den offentlige sektors nye struktur skaber muligheder for nytænkning af hele den offentlige sektor. Det giver mulighed for en mere enkel og effektiv offentlig sektor med et solidt grundlag for de borgernære serviceopgaver: børnepasning, skoler, ældrepleje, fritidsaktiviteter, miljø, sundhed, sygehuse mm. ligesom den øger mulighederne for frit valg på flere områder.


Forenkling og afbureaukratisering

Fokus på forenkling, afbureaukratisering og fjernelse af overflødige regler. Vi skal have en bedre offentlig sektor både for brugerne og medarbejderne. Den offentlige sektor skal tilbyde gode arbejdspladser, hvor de ansatte har mulighed for at yde en service af højeste kvalitet. Danskerne skal opleve en offentlig sektor, som er let at henvende sig til, og som fokuserer på den enkelte borgers behov. Vi skal lære af de gode eksempler.


Sundhed og arbejdsmiljø

Der skal investeres i borgernære sundhedstilbud og forebyggelse som en vigtig del af fremtidens velfærd. Både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø skal på toppen af dagsordenen, da stress er et alvorlig problem både for samfundet og den enkelte. Det skal der gøres noget ved.

Velfærdsteknologi skal fremmes og udvikles til gavn for borgerne. Telemedicin er et godt eksempel på intelligent teknologi.


Motorvej og infrastruktur

Motorvejsnettet på Fyn skal færdigbygges. Der er behov for det tredje motorvejsspor over Fyn.

Der skal skaffes penge til færdiggørelsen af det tredje motorvejsspor.

Det skal fremmes mest muligt og med anvendelse af støjsvag asfalt de relevante steder. Trafikvisionerne med udbygning af vejnet og øvrig infrastruktur, f.eks. ved Lillebælt, Fyn/Tåsinge/Langeland-projektet skal opprioriteres.
Den samlede infrastruktur, der også omfatter IT og bredbånd, skal følges op og være helt i top. Brotaksterne over Storebælt skal sænkes.
Fortsætte moderniseringen af færgeforbindelserne. Færgetakster bør være efter landevejsprincippet.
Tog til tiden og fortsætte opgraderingen af skinner, signaler og tog.


Skatten gerne sænkes

Der skal være tryghed og vished om skatten. Det løser ingen problemer blot at udskrive større og flere skatter. I stedet skal skattesystemet indrettes på en fornuftig måde, så det kan betale sig at yde en ekstra indsats. Det vil på sigt være med til at sikre fremtidens vækst og velstand.
Yderligere forenklinger af skattesystemet for virksomheder og borgere skal sikre, at vi ikke mister virksomheder og iværksættere i svinget pga. unødvendigt kompliceret papirnusseri. 


En fast og fair udlændingepolitik

Udgangspunktet for en succesfuld udlændinge, asyl- og integrationspolitik er en fast og fair tilgang, hvor der stilles krav, f.eks. om at lære dansk, tage arbejde og integrere sig.

Ja ! til dem der kan og vil. Nej ! til dem der ikke vil.

Der er fortsat brug for opstramninger efter SRSF-lempelserne.

Der skal stilles krav om at arbejde, at lære dansk og at integrere sig i samfundet.

Det moderne kontanthjælpsloft og integrationsydelsen fastholdes, så det sikres, at det kan betale sig at arbejde.


Et effektivt EU

Med EU er der skabt en ramme for løsning af problemer og opgaver, der ikke kender til landegrænser og bedst løses i fællesskab mellem lande - eksempelvis grænseoverskridende miljøproblemer, international kriminalitet og handelsbarrierer. Der skal skabes effektive rammer for løsning af internationale problemer. Samtidigt skal nærhedsprincippet respekteres. Beslutningerne skal træffes så tæt på borgerne som muligt. Nationale opgaver skal løses nationalt.

Det lykkedes regeringen at forhandle en aftale på plads om Europol. Det betyder, at vi stadig bedst muligt kan sikre danskernes tryghed ved at bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet. Også andre steder kan samarbejdet gavne Danmark med forbedringer af danske virksomheders handelsvilkår, bedre behandling af børnesager, bedre retssikkerhed m.m. Danmark skal stå uden for EU’s asyl- og udlændingepolitik. Det skal være et dansk anliggende.