Erling Bonnesen

Medlem af folketinget og Venstres miljø- og fødevareordfører

Mærkesager

2. januar 2019

Fyn på vækstsporet

Der skal investeres i den fynske udvikling.                
Fyn er med sin gode beliggenhed et godt udgangspunkt til investeringer i bosætning, erhverv, turisme, kultur og fritidsliv.

Fyn sikres del i investeringsmidler, f.eks. byfornyelse, landdistriktsmidler, vækst- og udviklingsmidler.

 • 3. motorvejsspor over Fyn skal gennemføres snarest muligt
 • Brotaksterne over Storebælt skal sænkes yderligere
 • Fyn/Tåsinge/Langeland-trafikprojektet skal opprioriteres med bedre veje m.m.
 • Hurtige bredbåndsforbindelser og fjerne mobilhuller
 • Planlov moderniseret - skaber f.eks. bedre muligheder for erhverv i ledige bygninger i landdistrikterne m.m.
 • Svendborgbanen fremtidssikres og moderniseres, herunder med nye lyssignaler m.m.
 • Alsbroprojekt – udviklingsprojekt og vækst
 • Pulje til støtte til nedrivning af faldefærdig huse - det styrker bosætningen
 • Konkurrenceevnen for erhverv og turisme styrkes gennem forskning, innovation og udviklingsmuligheder til flere arbejdspladser
 • Håndværkerfradrag – bolig/jobordning - god succes
 • Fokus på øerne og støtte til de særlige ø-udfordringer f.eks. styrke færgedriften, færgetakster efter landevejsprincippet, sikre bedre muligheder for investeringer og finansiering af dem
 • Sikre bedre finansieringsmuligheder til bolig og erhverv
 • Nyt Supersygehus i Odense bygges nu
 • Specialsygehus og moderne skadestue/skadeklinik i Svendborg
 • Udvidet frit sygehusvalg og behandlingsgaranti på 30 dage
 • Håndfast flygtninge- og indvandrerpolitik – stille krav – lære dansk - arbejde

Venstre passer på danmarks miljø og natur

Danmark skal have en rig natur og et rent miljø, hvor planter og dyr trives. Venstre understøtter en udvikling, hvor vi sikrer bedre vilkår for truede dyrearter og mere biodiversitet, samtidig med at mennesker kan nyde naturen og få glæde af vores fælles ressourcer.

Natur og miljø er samtidig mere end uberørte områder og biodiversitet. Naturen er også et sted mennesker færdes, og en vigtig ressource for eksempelvis landmanden som dyrker jorden, og fiskeren som henter sin fangst i de danske havområder. I Danmark har vi stolte traditioner med at benytte naturens ressourcer i eksempelvis fødevare- og landbrugssektoren – en sektor som beskæftiger mange tusinde mennesker og eksporterer for mia. af kroner hvert år. Det gør Danmark rigere.

Men det kræver samtidig omtanke og gode betingelser for netop at sikre den rette balance mellem landbrugssektorens vilkår og hensynet til at sikre miljøet. Venstre har med en række initiativer gjort det muligt for landbruget at øge produktionen, og vi har samtidig prioriteret indsatsen for at den vigtige natur bevares.

 

Miljøpåvirkninger udefra

Danmarks miljø påvirkes i høj grad af forureningskilder fra udlandet, fordi skadelige partikler og forurening kan rejse med vinden over flere tusinde kilometer. Derfor foregår en stor del af arbejdet med at begrænse forurening og sikre et rent miljø i regi af EU og FN, hvor Danmark allerede nu spiller - og forsat skal spille - en aktiv rolle.

Klimapåvirkningerne har også en indvirkning på Danmarks natur, når storme og stormflod nedbryder de danske kyststrækninger. I Venstre ønsker vi, den enkelte grundejer har bedst mulige betingelser for at sikre deres ejendomme, samtidig med vi sikrer balancen i hensynet til den uberørte natur.

Der kan gøres meget fra politisk hold i både Danmark og internationalt for at passe på miljøet, men hver enkelt dansker kan også yde et stort bidrag. Eksempelvis ved at spare på de fælles ressourcer, forbruge de mindst miljøbelastede produkter eller reducere affaldsmængden.

 

Venstre tager ansvar

Venstre tager ansvar for Danmarks udvikling – også når det gælder om at bevare en rig natur og et rent miljø. Venstre ønsker en ambitiøs miljøpolitik, hvor myndigheder, virksomheder og mennesker sammen tager et fælles ansvar.

Siden regeringsskiftet i 2015 er der taget en lang række konkrete miljø- og naturinitiativer, hvor vi samtidig har sikret en balance mellem hensynet til miljø og mennesker.

 

Fødevarer og miljø

Venstre gennemførte efter valget en fødevare- og landbrugspakke, hvor formålet er at udvikle et bæredygtigt landbrug og gøre brug af mere målrettet miljøregulering, således at de mest sårbare områder bliver bedre beskyttet. Samtidig sikrer vi landbrugssektorens konkurrenceevne og udviklingen af fremtidens fødevareproduktion.

I forlængelse heraf har regeringen gennemført aftale om Naturpakke med seks fokusområder, som skal sikre mere biodiversitet og en rig natur. Biodiversitetsskov, videreførte naturindsatser, natur og biodiversitet, bynatur og friluftsliv. Det åbne land og landmanden som naturforvalter, moderne naturforvaltning og afbureaukratisering. 

Med Naturpakken er der afsat 363,5 millioner kroner fra 2016-2019, fordelt på 70,8 mio. kr. i 2016, 113,2 mio. kr. i 2017, 129,9 mio. kr. i 2018 og 49,6 mio. kr. i 2019. Det er godt fire gange mere, end hvad der oprindeligt var afsat til at videreføre initiativerne i Naturplan Danmark. 

Det er regeringens mål at udlægge mindst 25.000 hektar statslig og privat biodiversitetsskov, herunder urørt skov”. Allerede nu er der udlagt 13.300 hektar.

For at styrke dansk fødevareproduktion, og samtidig værne om natur og miljø, har vi afsat flere penge og påbegyndt en større indsats for at fortsætte udviklingen inden for økologisk landbrug. Aldrig før har det økologiske landbrugsareal været større, og siden regeringsskiftet i 2015 er der blevet omlagt, hvad der svarer til 150 fodboldbaner om dagen til økologisk landbrug. Ligesom der er blevet udarbejdet en vækstplan for økologi, så Danmark også fremover kan bevare sin førerposition på området.

 

Global indsats

Regeringen har også sikret, at Danmark nu har tilsluttet sig FN’s 17 verdensmål, som skal sikre, at verdens lande gør en aktiv indsats for at udrydde fattigdom, sikre klima og miljø mv. Handlingsplanen omfatter miljø og klima, hvor regeringen har udarbejdet ti målsætninger på miljø- og klimaområdet, om blandt andet at beskytte vand- og havmiljø og standse tilbagegangen i biodiversiteten.

Derudover har vi styrket klima- og kystsikring, fordi danskere, der bor tæt ved kysten, ikke skal frygte at få ødelagt deres ejendom på grund af oversvømmelser og kysterosion. Derfor har vi med en række initiativer gjort det lettere for kommuner og borgere at kystsikre og klimatilpasse ejendomme og udsatte områder blandt andet ved at fjerne bureaukrati og give mulighed for hård kystsikring.

Venstre er løbende opmærksom på de områder i Danmark, som er ekstra udsatte, og hvor opgaven med at kystsikre er for uoverkommelig for lokalområdet. I starten af 2018 afsatte regeringen således ekstra penge til at medfinansiere kystsikring ved blandt andet Lønstrup og Anholt.

En anden global problemstilling er affaldsforurening. Regeringen har fremlagt en national plasthandleplan, der bl.a. har fokus på ensretning af affaldsindsamling i kommunerne, reduktion af bæreposeforbruget og vidensopbygning indenfor mikroplast og alternative plastformer. Handleplanen er udarbejdet på baggrund af EU’s retningslinjer for reduktion af plastikforbrug.

Vi har også taget nationale initiativer - eksempelvis en landsdækkende indsats for at fjerne affald og plastik fra hav og strand.


Sikkerhed om forbrugsvarer og drikkevand

I Danmark er vi stolte af, at vi kan drikke vandet direkte fra vandhanen. Det er en vigtig dansk kvalitet og det skal vi fortsat sikre i fremtiden. Derfor har vi stort fokus på at beskytte grundvandet og drikkevandet med de nødvendige tiltag.

Regeringen har indgået brede aftaler, som skal sikre, at vi også fremover kan drikke vores vand urenset samt undgå skadelige kemikalier i vores forbrugsvarer.

Herunder indgik regeringen en aftale om en pesticidstrategi 2017-2021 med DF, S, RV og SF. Målet er at mindske belastningen fra pesticider samt styrke den høje beskyttelse af grundvandet. Samtidig skærpes kontrollen med forhandlere af pesticider for at stoppe salg og brug af ulovlige pesticider.

Det sker fra tid til anden, at der bliver fundet rester af pesticider i grund- og drikkevandet, og for det meste er der tale om fortidens synder. Fund af pesticidrester viser, at den styrkede overvågning virker og vigtigst af alt, så har de danske sundhedsmyndigheder understreget, at de fund, som er gjort, ikke udgør en sundhedsrisiko for danskerne. Man kan altså trygt drikke vandet direkte fra hanen.

Det var desuden et samlet folketing, som indgik en ny kemiaftale sidste år. Fokus er at undgå skadelig kemi og sikre særligt sårbare grupper som eksempelvis ufødte, børn og unge mod kemikalier.

Danmark er kendt for god fødevarekvalitet og høj fødevaresikkerhed. Det fastholder vi, blandt andet gennem ny fødevareaftale i Folketinget, hvor kontrollen målrettes de brodne kar.

 

Dyr skal have det godt

Danskerne har stigende appetit på dyrevelfærd. Derfor har vi netop udvidet det succesfulde dyrevelfærdsmærke til grise til også at omfatte kyllinger. Det skal sikre, at danske forbrugere køber madvarer på et mere oplyst grundlag og tilskynde til mere dyrevelfærd i staldene.

Der har på det seneste også været stor fokus på vilde bier og honningbier. EU har netop forbudt stoffet neonikotinoider for at stoppe tilbagegangen af bier Europa. Miljøstyrelsen har dog vurderet, at den måde vi bruger stoffet i Danmark, ikke er skadelig for bierne, fordi vi bejdser frøene med stoffet, hvorved det ikke kommer i kontakt med bier. Derfor overvejer vi muligheden for undtagelsesvise dispensationer, dog kun i de tilfælde hvor alternativet er værre. Det er pt. under afklaring, om og hvordan eventuelle dispensationer kan administreres, stramt.


Danmark på forkant

Danmark skal helt på forkant i en verden, der er præget af stigende global konkurrence. Derfor må vi sikre optimale vilkår for erhverv og flere arbejdspladser. Forskning, uddannelse, innovation og erhverv bidrager til udviklingen af et højteknologisk og konkurrencedygtigt samfund. Det skaber arbejdspladser. Danmark skal være mulighedernes land.   ´Nyt supersygehus i odense

Der investeres i nyt supersygehus i Odense med alle relevante specialer, og moderne skadestue/skadeklinik i Svendborg.

Nye moderne ambulancer, helikopter, læge- og akutbiler sikrer, at behandling påbegyndes straks på skadestedet.

Supersygehuset i Odense og sygehuset i Svendborg skal sikre alle på Fyn og øerne behandling i verdensklasse.
Svendborg Sygehus er en del af Sygehus Fyn, og det vil det fortsat være. Svendborg skal være et specialsygehus, som tager sig af særlige områder, og der vil også i fremtiden være lige så mange arbejdspladser som nu.

Dét sikrer den bedst mulige behandling til alle på hele Fyn og øerne.frihed til Vækst og udvikling i hele landet

Både i byer og landdistrikter er der stærke lokale kræfter, der beder om frihed til at skabe vækst og velstand. Planloven var blevet til en ”stop-lov”. Planloven er derfor revideret og forenklet, så der nu bliver bedre muligheder for initiativer og virkelyst. Nøglen til vækst og fremgang i alle områder af Danmark er frihed til udvikling. Stærke, lokale initiativer må ikke blive bremset af beton-bureaukrati og overflødige papirbunker.

En revideret planlov med bedre muligheder, kombineret med frihedskontrakter og nye frikommuneforsøg er vejen til de bedste lokale løsninger.
              

Det skal kunne betale sig at arbejde

Det skal kunne betale sig at arbejde mere for alle, der er i arbejde, ligesom vejen fra ledighed til nyt job skal gøres så kort som mulig.


Borgernes frie valg skal sikres

Vi skal sikre den bedst mulige velfærd. Derfor skal det frie valg både sikres og videreudvikles. Det giver flere valgmuligheder og tager hensyn til den enkelte borgers ønsker og behov.


En mere effektiv offentlig sektor

Den offentlige sektors nye struktur skaber muligheder for nytænkning af hele den offentlige sektor. Det giver mulighed for en mere enkel og effektiv offentlig sektor med et solidt grundlag for de borgernære serviceopgaver: børnepasning, skoler, ældrepleje, fritidsaktiviteter, miljø, sundhed, sygehuse mm. ligesom den øger mulighederne for frit valg på flere områder.


Forenkling og afbureaukratisering

Fokus på forenkling, afbureaukratisering og fjernelse af overflødige regler. Vi skal have en bedre offentlig sektor både for brugerne og medarbejderne. Den offentlige sektor skal tilbyde gode arbejdspladser, hvor de ansatte har mulighed for at yde en service af højeste kvalitet. Danskerne skal opleve en offentlig sektor, som er let at henvende sig til, og som fokuserer på den enkelte borgers behov. Vi skal lære af de gode eksempler.


Sundhed og arbejdsmiljø

Der skal investeres i borgernære sundhedstilbud og forebyggelse som en vigtig del af fremtidens velfærd. Både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø skal på toppen af dagsordenen, da stress er et alvorlig problem både for samfundet og den enkelte. Det skal der gøres noget ved.

Velfærdsteknologi skal fremmes og udvikles til gavn for borgerne. Telemedicin er et godt eksempel på intelligent teknologi.


Motorvej og infrastruktur

Motorvejsnettet på Fyn skal færdigbygges. Der er behov for det tredje motorvejsspor over Fyn.

Der skal skaffes penge til færdiggørelsen af det tredje motorvejsspor.

Det skal fremmes mest muligt og med anvendelse af støjsvag asfalt de relevante steder. Trafikvisionerne med udbygning af vejnet og øvrig infrastruktur, f.eks. ved Lillebælt, Fyn/Tåsinge/Langeland-projektet skal opprioriteres.
Den samlede infrastruktur, der også omfatter IT og bredbånd, skal følges op og være helt i top. Brotaksterne over Storebælt skal sænkes.
Fortsætte moderniseringen af færgeforbindelserne. Færgetakster bør være efter landevejsprincippet.
Tog til tiden og fortsætte opgraderingen af skinner, signaler og tog.


Skatten gerne sænkes

Der skal være tryghed og vished om skatten. Det løser ingen problemer blot at udskrive større og flere skatter. I stedet skal skattesystemet indrettes på en fornuftig måde, så det kan betale sig at yde en ekstra indsats. Det vil på sigt være med til at sikre fremtidens vækst og velstand.
Yderligere forenklinger af skattesystemet for virksomheder og borgere skal sikre, at vi ikke mister virksomheder og iværksættere i svinget pga. unødvendigt kompliceret papirnusseri. 


En fast og fair udlændingepolitik

Udgangspunktet for en succesfuld udlændinge, asyl- og integrationspolitik er en fast og fair tilgang, hvor der stilles krav, f.eks. om at lære dansk, tage arbejde og integrere sig.

Ja ! til dem der kan og vil. Nej ! til dem der ikke vil.

Der er fortsat brug for opstramninger efter SRSF-lempelserne.

Der skal stilles krav om at arbejde, at lære dansk og at integrere sig i samfundet.

Det moderne kontanthjælpsloft og integrationsydelsen fastholdes, så det sikres, at det kan betale sig at arbejde.


Et effektivt EU

Med EU er der skabt en ramme for løsning af problemer og opgaver, der ikke kender til landegrænser og bedst løses i fællesskab mellem lande - eksempelvis grænseoverskridende miljøproblemer, international kriminalitet og handelsbarrierer. Der skal skabes effektive rammer for løsning af internationale problemer. Samtidigt skal nærhedsprincippet respekteres. Beslutningerne skal træffes så tæt på borgerne som muligt. Nationale opgaver skal løses nationalt.

Det lykkedes regeringen at forhandle en aftale på plads om Europol. Det betyder, at vi stadig bedst muligt kan sikre danskernes tryghed ved at bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet. Også andre steder kan samarbejdet gavne Danmark med forbedringer af danske virksomheders handelsvilkår, bedre behandling af børnesager, bedre retssikkerhed m.m. Danmark skal stå uden for EU’s asyl- og udlændingepolitik. Det skal være et dansk anliggende.