FREMTIDENS FØDEVARER
KLIMA, MILJØ OG NATUR

VENSTRE PASSER PÅ DANMARKS KLIMA, MILJØ OG NATUR

Venstre tager ansvar for Danmarks udvikling – også når det gælder om at sikre en rig natur, et rent miljø og klimaet. Venstre ønsker en ambitiøs klima- og miljøpolitik, hvor myndigheder, virksomheder og mennesker sammen tager et fælles ansvar.

Venstre har taget en lang række konkrete klima-, miljø- og naturinitiativer, hvor vi samtidig har sikret en balance mellem hensynet til miljø og mennesker.

Danmark skal have et godt klima, en rig natur og et rent miljø, hvor planter og dyr trives. Venstre understøtter en udvikling, hvor vi sikrer bedre vilkår for truede dyrearter og mere biodiversitet, samtidig med at mennesker kan nyde naturen og få glæde af vores fælles ressourcer.

Klima, natur og miljø er samtidig mere end uberørte områder og biodiversitet. Naturen er også et sted mennesker færdes, og en vigtig ressource for eksempelvis landmanden som dyrker jorden, og fiskeren som henter sin fangst i de danske havområder. I Danmark har vi stolte traditioner med at benytte naturens ressourcer i eksempelvis fødevare- og landbrugssektoren – en sektor som beskæftiger mange tusinde mennesker og eksporterer for mia. af kroner hvert år. Det gør Danmark rigere.

Men det kræver samtidig omtanke og gode betingelser for netop at sikre den rette balance mellem landbrugssektorens vilkår og hensynet til at sikre miljøet. Venstre har med en række initiativer gjort det muligt for landbruget at styrke produktionen, og vi har samtidig prioriteret indsatsen for at den vigtige natur bevares.

V-ansvarlighed i ny grøn skattereform

Venstre har sikret en aftale med markante CO2-reduktioner, hvor skatterne samlet set falder med 2 mia. kr., Danmark bliver rigere og vi har holdt en hånd under Danmarks velstand. Samtidig har vi fået plads til en krisehjælp på kr. 5000,- til pensionister, som modtager ældrecheck.

Regeringen havde ellers lagt op til en grøn skattereform med øget skat, som ville stække Danmarks vækst og velstand. Det er helt centralt for Venstre, at nye afgifter ikke sender arbejdspladser ud af landet, men derimod sikrer virksomhedernes muligheder for at investere i den grønne omstilling. Ikke mindst, er det lykkedes at støtte Danmarks gartneri og fiskeri med en målrettede puljer. De brancher er særligt udfordrede.

Med Venstres aktive medvirken har vi nu en reform, med en holdbar finansiering, der skaber grundlaget for en reel grøn omstilling. Vigtigt at vi nu også får opbygget en grøn fond på 53 mia. kr. til grønne investeringer, CO2-lagring, skovrejsning og meget mere.

Miljøpåvirkninger udefra

Danmarks miljø påvirkes i høj grad af forureningskilder fra udlandet, fordi skadelige partikler og forurening kan rejse med vinden over flere tusinde kilometer. Derfor foregår en stor del af arbejdet med at begrænse forurening og sikre et rent miljø i regi af EU og FN, hvor Danmark allerede nu spiller - og forsat skal spille - en aktiv rolle.

Klimapåvirkningerne har også en indvirkning på Danmarks natur, når storme og stormflod nedbryder de danske kyststrækninger. I Venstre ønsker vi, den enkelte grundejer har bedst mulige betingelser for at sikre deres ejendomme, samtidig med vi sikrer balancen i hensynet til den uberørte natur.

Der kan gøres meget fra politisk hold i både Danmark og internationalt for at passe på miljøet, men hver enkelt dansker kan også yde et stort bidrag. Eksempelvis ved at spare på de fælles ressourcer, forbruge de mindst miljøbelastede produkter eller reducere og sortere affaldsmængden.

Fødevarer, miljø og klima

Fremtidens fødevarer er grønne og kommer fra Danmark. Der skal investeres i den grønne omstilling, også på landbrugs- og fødevareområdet. Der er i Oktober 2021 lavet en ny bred politisk aftale i Folketinget om landbrug, klima, miljø og implementering af EU-landbrugsstøtteaftalen mm. som skal implementeres de kommende år. 

Venstre gennemførte i regering en fødevare- og landbrugspakke, hvor formålet er at udvikle et bæredygtigt landbrug og gøre brug af effektiv målrettet miljøregulering, således at de mest sårbare områder bliver bedre beskyttet. Samtidig vil vi sikre landbrugssektorens konkurrenceevne og udviklingen af fremtidens fødevareproduktion.

I forlængelse heraf sikrede vi aftale om Naturpakke med fokusområder, som skal sikre mere biodiversitet og en rig natur. Biodiversitetsskov, videreførte naturindsatser, natur og biodiversitet, bynatur og friluftsliv. Det åbne land og landmanden som naturforvalter, moderne naturforvaltning og afbureaukratisering. 

Med Naturpakken fik vi afsat 363,5 millioner kroner fra 2016-2019. Det er godt fire gange mere, end hvad der oprindeligt var afsat til at videreføre initiativerne i Naturplan Danmark. Vi satte målet om at udlægge mindst 25.000 hektar statslig og privat biodiversitetsskov, herunder urørt skov”. Meget er nu udlagt.

For at styrke dansk fødevareproduktion, og samtidig værne om natur og miljø, har vi afsat flere penge og påbegyndt en større indsats for at fortsætte udviklingen inden for økologisk landbrug. Aldrig før har det økologiske landbrugsareal været større. Ligesom der blev udarbejdet en vækstplan for økologi, så Danmark også fremover kan bevare sin førerposition på området.

Global indsats

Vi har også sikret, at Danmark har tilsluttet sig FN’s 17 verdensmål, som skal sikre, at verdens lande gør en aktiv indsats for at udrydde fattigdom, sikre klima og miljø mv. Handlingsplanen omfatter miljø og klima. Der er udarbejdet målsætninger på miljø- og klimaområdet, om blandt andet at beskytte vand- og havmiljø og standse tilbagegangen i biodiversiteten.

Derudover har vi styrket klima- og kystsikring, fordi danskere, der bor tæt ved kysten, ikke skal frygte at få ødelagt deres ejendom på grund af oversvømmelser og kysterosion. Derfor har vi med en række initiativer gjort det lettere for kommuner og borgere at kystsikre og klimatilpasse ejendomme og udsatte områder blandt andet ved at fjerne bureaukrati og give mulighed for hård kystsikring.

Venstre er løbende opmærksom på de områder i Danmark, som er ekstra udsatte, og hvor opgaven med at kystsikre er for uoverkommelig for lokalområdet. Vi fik afsat ekstra penge til at medfinansiere kystsikring ved blandt andet Lønstrup og Anholt.

En anden global problemstilling er affaldsforurening. Der er igangsat affalds- og plasthandleplaner, der bl.a. har fokus på styrkelse af affaldshåndtering i kommunerne, reduktion af bæreposeforbruget og vidensopbygning indenfor mikroplast og alternative plastformer. Handleplanen er udarbejdet på baggrund af EU’s retningslinjer for reduktion af plastikforbrug.

Vi har også taget nationale initiativer - eksempelvis en landsdækkende indsats for at fjerne affald og plastik fra hav og strand.

Sikkerhed om forbrugsvarer og drikkevand

I Danmark er vi stolte af, at vi kan drikke vandet direkte fra vandhanen. Det er en vigtig dansk kvalitet og det skal vi fortsat sikre i fremtiden. Derfor har vi stort fokus på at beskytte grundvandet og drikkevandet med de nødvendige tiltag.

Der er indgået brede aftaler, som skal sikre, at vi også fremover kan drikke vores vand urenset samt undgå skadelige kemikalier i vores forbrugsvarer.

Der er indgået aftaler om en pesticidstrategi. Målet er at mindske belastningen fra pesticider samt styrke den høje beskyttelse af grundvandet. Samtidig skærpes kontrollen med forhandlere af pesticider for at stoppe salg og brug af ulovlige pesticider.

Det sker fra tid til anden, at der bliver fundet rester af pesticider i grund- og drikkevandet, og for det meste er der tale om fortidens synder. Fund af pesticidrester viser, at den styrkede overvågning virker og vigtigst af alt, så har de danske sundhedsmyndigheder understreget, at de fund, som er gjort, ikke udgør en sundhedsrisiko for danskerne. Man kan altså trygt drikke vandet direkte fra hanen.

Der er indgået kemiaftale. Fokus er at undgå skadelig kemi og sikre særligt sårbare grupper som eksempelvis ufødte, børn og unge mod kemikalier.

Danmark er kendt for god fødevarekvalitet og høj fødevaresikkerhed. Det fastholder vi, blandt andet gennem fødevareaftaler i Folketinget, hvor kontrollen målrettes de brodne kar.

Dyr skal have det godt

Danskerne har stigende appetit på god dyrevelfærd. Vi har udvidet det succesfulde dyrevelfærdsmærke til grise til også at omfatte kyllinger. Det skal sikre, at danske forbrugere køber madvarer på et mere oplyst grundlag og tilskynde til mere dyrevelfærd i staldene.

Der er også stort fokus på vilde bier og honningbier. EU har forbudt stoffet neonikotinoider for at stoppe tilbagegangen af bier Europa. Miljøstyrelsen har dog vurderet, at den måde vi bruger stoffet i Danmark, ikke er skadelig for bierne, fordi vi bejdser frøene med stoffet, hvorved det ikke kommer i kontakt med bier.